ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА

Послови информисања, промоције и подршке обухватају:

а) обезбеђивање управљања електронским и интернет технологијама (ИТ Менаџмент) и развоја базе података од значаја за систем социјалне заштите, кроз управљање ИТ системима и развој и управљање базама података за подршку другим функцијама Завода;
б) формирање и вођење библиотеке тј. ресурс центра, који је доступан и стручној јавности са материјалима који покривају функције Завода и систем социјалне заштите уопште;
в) обезбеђивање штампања и објављивања резултата рада Завода, стратешког документа, смерница за рад стручним радницима у систему социјалне заштите и других публикација из делатности Завода;
г) организовање семинара, радионица, округлих столова и конференција о питањима из делокруга рада Завода;
д) обезбеђивање медијске промоције делатности и резултата рада Завода;
ђ) обављање и других послова у складу са Законом, односно уговором везаних за информисање, промоцију и подршку установама социјалне заштите.

Бојана Татовић Бојовић, Саветник за послове информисања, промоције и подршке

 bojanatatovicbojovic@pzsz.gov.rs

Serbian ЋИР English ENG