ИСТРАЖИВАЧКО АНАЛИТИЧКИ РАД

Аналитичко истраживачки послови обухватају следеће активности:

а) праћење и проучавање социјалних појава и проблема, израду анализа и извештаја о стању у области социјалне заштите и предлагања мера за унапређење заштите;

б) праћење и проучавање рада и организације служби социјалне заштите, старање о унапређењу њиховог рада и пружање стручне помоћи;

в) израду стручних елабората за потребе државних и покрајинских органа или установа и на њихов захтев давање стручног мишљења о појединим питањима;

г) изношење стручног мишљења и ставова, предлагање алтернативних решења и давање препорука о постојећим или будућим прописима, стратегијама, документима политике у области социјалне заштите и сл;

д) вредновање ефикасности одређених законских решења, стратегије развоја, програма или мера у одређеним областима социјалне заштите;

ђ) у сарадњи са специфичним пружаоцима услуга социјалне заштите, врши пилотирање нових и иновативних приступа за пружање услуга;

е) обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за истраживачке пројекте у области социјалне заштите.

 

Саветнице за истраживачке послове

Марина Вукотић, marina.vukotic@pzsz.gov.rs

Александра Раичевић, aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs

Serbian ЋИР English ENG